13.12.2014PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 9 decembrie 2014 
12.12.2014

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
SESIUNEA NOIEMBRIE 2014

Publicăm rezultatele examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2014, în urma corectării lucrărilor pe baza soluţionării contestaţiilor formulate la barem.

 

<< Rezultate – Centrul de examen Iaşi>>

 

<< Rezultate – la nivel naţional, în ordinea punctajului obţinut>>

 

Contestaţiile privind operaţiunile de corectare pot fi depuse până cel mai târziu la data de 13 decembrie 2014, orele 09,00

Toate contestaţiile (inclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul în centrele teritoriale ale INPPA)  se vor putea depune după cum urmează:

-  personal la INPPA la adresa: Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3, în data de 12.12.2014 între orele 09,00 – 20,00 şi în data de 13.12.2014 între orele 08.00 – 09.00

sau

- prin fax la nr. 021.330.12.97

Contestaţiile vor viza exclusiv operaţiunile de numărare a punctajului fără a indica în vreun fel probleme ce ţin de baremul de evaluare sau corectare.

Contestaţiile vor fi primite numai sub forma-tip ce poate fi descărcată mai jos.

NU VOR FI PRIMITE DECÂT CONTESTAŢIILE CARE RESPECTĂ CONDIŢIILE DE FORMĂ CORESPUNZĂTOARE MODELULUI AFIŞAT

<< descarca modelul de contestaţie >>

 

 

 


 

 

09.12.2014 

ANUNŢ IMPORTANT – PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR – SESIUNEA NOIEMBRIE 2014

 Contestaţiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 09 decembrie 2014 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 10 decembrie 2014, ora 19.30.

Toate contestaţiile (inclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor putea depune după cum urmează:

-  începând din data de 09.12.2014, ora 19.30, prin fax la 021/3301297 sau email: office@inppa.ro

Termen limita: miercuri, 10 decembrie 2014, ora 19.30.

Model contestaţie (descărcaţi aici)Publicam subiectele si baremele la proba scrisa din ziua de marti, 09 decembrie 2014: descarcati arhiva aici

 

 
08.12.2014 

 

 

ANUNȚ

 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN CADRUL EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A INPPA

CENTRUL TERITORIAL IAŞI

 

Tabel nominal cu avocații stagiari care urmează să susțină examenul de absolvire INPPA 2014, proba scrisă; 

 

 

                                                                                        Director INPPA -Centrul teritorial Iasi 

                                                                                         av. dr. Doina Stupariu. 

 


 

05.12.2014 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

                                                                      Centrul  Teritorial  Iasi.

                                  

                                                 EXAMEN DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NATIONAL

                                           PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA  AVOCATILOR 

                                                                       SESIUNEA NOIEMBRIE 2014

                                                                          Centrul  teritorial  Iasi

 

                                                                                  Proces  verbal

                Privind afisarea rezultatelor la proba orala ce a avut loc in data de 24 noiembrie 2014

 

   

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de absolvire al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a
Consiliului U.N.B.R

    Comisia de examen-Centrul de Examen Iasi

          CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV, DISPUNE URMĂTOARELE:

 1.       Avocatii stagiari inscrisi pe listele de examen, prezenti la probele orale au fost decalarati  admisi.
 2.       Se constata ca d-na avocat stagiar Margarint Adriana Aurora din cadrul Baroului Bacau, nu a predat caietele si nu a fost prezenta la sustinerea examenului oral-urmind a fi trecuta absent-neputind participa la examenu scris din data de 9 dec. 2014.
 3.       Se dispune afisarea rezultatelor la probele orale  la avizierul Centrului Teritorial Iasi  al INPPA si la locul de desfasurare a examenului, respectiv Universitatea Petre Andrei din Iasi, la ora incheierii examenului, respectiv ora 19:15 .
 4.       Prezentul proces verbal va fi afisat la sediul INPPA –Centrul teritorial Iasi.

 

 

                                                                          Vicepresedinte Comisie de examen  Iasi

                                                                          Av. dr. Doina Stupariu 

 


 

04.12.2014ANUNȚ

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN CADRUL EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A INPPA CENTRUL TERITORIAL IAŞI 

Proba scrisă a examenului de absolvire a INPPA (în continuare, examenul”) va avea loc, în toate centrele de examen, în intervalul orar 16.00-19.00 a zilei de 09.12.2104 la Universitatea Petre Andrei din Iași, et.1, Amfiteatrul P. Andrei

 

-       Examenul începe la ora 16.00

 

-       Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 15.00 cu actul de identitate

 

-       Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

 

-       Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).

 

-       Este permis accesul în sala de examen cu legislaţie neadnotată şi necomentată. • Comisia centrului de examen va lua măsuri de asigurare a interzicerii, între orele 15.00 - 19.00, a accesului publicului în clădirea sau, după caz, în secţiunea clădirii în care se desfăşoară proba de examen.
 • Prezentarea candidaţilor la sala programată este obligatorie la ora 15.00. Repartizarea pe săli se afişează cu cel puţin 24 de ore înaintea probei.
 • Intrarea candidaţilor în sala de examen se va face în ordine alfabetică. În acest scop, un membru al comisiei de sală va striga catalogul de sală şi va permite intrarea în sală după verificarea identităţii candidaţilor.
 • Sunt admise ca acte de identificare numai cartea/buletinul de identitate, adeverinţa de identitate, paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original. Copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
 • Candidaţilor le va fi interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice. Acestea vor fi depuse de candidaţi într-un spaţiu supravegheat, pus la dispoziţia candidaţilor prin grija comisiei centrului de examen.
 • După intrarea în sală candidatul va fi îndrumat de supraveghetori să ocupe un loc în sală. Locurile vor fi ocupate cu începere din primul rând, până la completarea acestuia, la interval de cel puţin un loc, după care vor fi completate, în ordine, următoarele rânduri.
 • Candidaţilor le vor fi distribuite instrucţiunile scrise privind modul de completare a grilei şi pix-uri cu culoare neagră. Responsabilul de sală îi va informa pe candidaţi asupra procedurii de examen şi asupra regulilor de disciplină din timpul desfăşurării probei.
 • Plicul cu subiectele de examen va fi predat numai responsabilului de sală. Acesta va arăta candidaţilor că acesta este sigilat şi îi va anunţa că deschiderea plicului va avea loc la ora 16.00.  
 • Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nu mai este permisă, sub nicio formă, intrarea candidaţilor în sala de examen.
 • Testele-grilă şi colile-tip de examen vor fi distribuite pe patru rânduri. Timpul afectat desfăşurării probei este de 3 (trei) ore, socotit din momentul în care şi ultimul candidat din sală a primit testul-grilă şi coala-tip de examen. Responsabilul de sală va asigura comunicarea periodică către candidaţi a scurgerii timpului. În sălile prevăzute cu tablă de scris, ceasul va fi desenat pe tablă.
 • În timpul desfăşurării probei este strict interzisă orice comunicare între candidaţi. Orice tentativă de comunicare cu exteriorul, între candidaţi sau de copiere se va sancţiona invariabil cu anularea lucrării şi eliminarea imediată din examen a candidatului/candidaţilor în cauză, măsuri care vor fi menţionate într-un proces-verbal întocmit în acest sens de responsabilul de sală şi semnat de către acesta şi de membrii comisiei de sală.
 • Este cu desăvârşire interzisă orice comunicare între comisia de sală şi candidaţi cu privire la subiectele probei sau la orice alte chestiuni care exced chestiunile ţinând de procedura şi disciplina examenului. 
 • Pe timpul desfăşurării probei, membrilor comisiei de sală le sunt interzise discuţiile care ar putea deranja pe candidaţi precum şi convorbirile telefonice. De asemenea, se interzice membrilor comisiilor centrelor de examen, ai comisiilor de sală precum şi personalului auxiliar să comunice, sub orice formă, în exterior, în tot sau în parte, subiectele de examen mai devreme de încheierea probei la toate sălile de examen.
 • În cazul unor nevoi fiziologice care nu suferă amânare candidatul va fi însoţit de un supraveghetor. Supraveghetorul va verifica mai înainte spaţiul de toaletă/cabina, pentru a se asigura de inexistenţa oricăror surse de informare/comunicare. Se recomandă ca verificarea în acest scop a spaţiilor de toaletă să fie efectuată şi de comisia centrului de examen după intrarea în săli a candidaţilor. Candidatul va fi însoţit de supraveghetor şi la reîntoarcerea la sală.
 • La cererea candidatului care doreşte să-şi transcrie lucrarea se va da acestuia o nouă coală-tip de examen. După transcrierea lucrării vechea coală-tip va fi anulată, făcând-se menţiune despre aceasta în procesul verbal de sală. Transcrierea lucrării nu va fi permisă decât o singură dată. Candidatului care doreşte să facă acest lucru în ultima jumătate de oră a examenului i se va atrage atenţia asupra riscului de a nu-şi putea termina transcrierea în timp util.
 • Candidaţii nu vor putea preda lucrarea şi părăsi sala de examen mai devreme de o oră de la începerea probei. După acest moment candidaţii vor putea preda lucrarea şi părăsi sala în orice moment. Testele-grilă pe care au lucrat candidaţii vor putea fi ridicate numai după încheiere probei.
 • În timpul desfăşurării probei membrii comisiei centrului de examen vor face periodic vizite la sălile de examen pentru a constata modul în care se desfăşoară proba şi rezolva eventualele probleme semnalate de comisiile de săli.
 • La expirarea timpului afectat probei nu mai este permisă candidaţilor, sub nici un motiv, continuarea lucrării. Încălcarea interdicţiei se sancţionează cu anularea lucrării.
 • În cazul în care în sală au mai rămas trei candidaţi, li se va cere să rămână în sală până când toţi îşi vor fi predat lucrarea. Aceştia vor putea părăsi numai împreună sala de examen.
 • Lipirea colţului se va face de către comisia de sală în faţa candidatului iar acesta va semna de predarea colii-tip de examen.
 • Înainte de lipirea colţului responsabilul de sală va semna în interiorul spaţiului ce urmează a fi secretizat.
 • Odată cu colile-tip de examen candidaţii vor preda comisiei de sală şi ciornele.
 • După colectarea tuturor colilor-tip de examen responsabilul de sală le va preda comisiei centrului de examen, pe bază de proces-verbal, împreună cu: procesul-verbal de sală, semnat de toţi membrii comisiei de sală, colile tip-anulate, ciornele precum şi grilele rămase.
 • Baremul de evaluare şi notare va fi afişat la uşa imobilului de examen după cel puţin 30 de minute de la încheierea probei la toate sălile.
 • Orice neregularităţi intervenite în timpul desfăşurării probei vor fi raportate imediat de comisia de sală comisiei centrului de examen. În caz de nevoie, aceasta din urmă se va consulta cu Preşedintele Comisiei Naţionale de examen.

 

                                                                                        Director INPPA -Centrul teritorial Iasi 

                                                                                        av. dr. Doina Stupariu.

 

 


19.11.2014 

 

In atentia stagiarilor anul II care urmeaza sa sustina examenul de absolvire !

 

       

Examenul colocvial va avea loc la  Universitatea Petre Andrei din Iasi, et.1, Amfiteatrul P. Andrei  orele 11.

 

                        Director INPPA -Centrul teritorial Iasi 

                        av. dr. Doina Stupariu.

 

 10.11.2014

 

In atentia stagiarilor anul II pregatire profesionala initiala, care vor sustine examenul de absolvire  in noiembrie - decembrie 2014 si care nu au achitat taxa de inscriere la examen!

 

Taxa se poate achita in contul: 

TITULAR CONT: INPPA CENTRUL TERITORIAL IASI

IBAN: RO03BPOS24006850217RON01
BANCPOST IASI

 

Dupa achitarea prin cont va rugam sa comunicati documentul care face dovada platii

la e-mail: avocatdoinastupariu@yahoo.com

 

                                                                        Director INPPA Centrul Teritorial Iasi

                                                                        av. dr. Doina Stupariu

 

 


 

 

24.10.2014

 

In atentia stagiarilor anul II pregatire profesionala initiala care vor sustine examenul de absolvire  in noiembrie - decembrie 2014!

 

In conformitate cu Hotararea nr. 55/2 oct. 2014, a Consiliului de Conducere a INPPA, taxa de pentru examenul de absolvire este de 700 lei si urmeaza a fi platita pina pe data de 14 noiembrie 2014.

Lucrarile profesionale  urmeaza a fi predate pina pe data de 6 noiembrie 2014.

Relatii suplimentare la telefon: 0744545368.

 

 

                                                                       Director INPPA –Centrul Teritorial Iași

                                                                       Av. dr. Doina Stupariu

 

 

 


 

03.10.2014


Publicam Hotararea Consiliului de Conducere nr. 55 din 02 octombrie 2014, privind Examenul de absolvire pentru avocaţii stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum şi pentru avocaţii stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare;


 


 


Publicăm rezultatele examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2017.

 

<< Rezultate – la nivel naţional, în ordinea punctajului obţinut>>

<< Rezultate – Centrul de examen Bucureşti>>
<< Rezultate – Centrul de examen Brasov>>
<< Rezultate – Centrul de examen Cluj>>
<< Rezultate – Centrul de examen Craiova>>
<< Rezultate – Centrul de examen Galaţi>>
<< Rezultate – Centrul de examen Iaşi>>
<< Rezultate – Centrul de examen Timişoara>>

Contestaţiile privind operaţiunile de corectare pot fi depuse până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2017, orele 12,00

Toate contestaţiile (inclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul în centrele teritoriale ale INPPA)  se vor putea depune după cum urmează:

–  personal la INPPA la adresa: Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3, în data de 29.11.2017 între orele 12,00 – 20,00 şi în data de 30.11.2017 între orele 08.00 – 12.00
sau prin: Fax la nr. 021.330.12.97 / E-mail: office@inppa.ro

Contestaţiile vor viza exclusiv operaţiunile de numărare a punctajului fără a indica în vreun fel probleme ce ţin de baremul de evaluare sau corectare.

Contestaţiile vor fi primite numai sub forma-tip ce poate fi descărcată mai jos.

NU VOR FI PRIMITE DECÂT CONTESTAŢIILE CARE RESPECTĂ CONDIŢIILE DE FORMĂ CORESPUNZĂTOARE MODELULUI AFIŞAT

<< descarca modelul de contestaţieDOCX / PDF >>

Pentru a avea acces la profilul dumneavoastră, corespunzător examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2017, consultaţi informaţiile transmise pe email şi/sau SMS.

În situația în care nu aţi primit email şi/sau SMS cu informaţiile necesare pentru accesarea profilului dumneavoastră, vă rugăm să accesaţi: https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx
ANUNŢ IMPORTANT – PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR  – SESIUNEA NOIEMBRIE 2017

Contestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 26 noiembrie 2017 vor putea fi formulate până cel târziu luni, 27 noiembrie 2017, ora 14.00.

Toate contestațiile (inclusiv pentru candidații care au susținut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor putea depune după cum urmează:

–  prin fax la numărul 021/3301297 sau email la office@inppa.ro, în perioada: 26.11.2017, ora 14:00 – 27.11.2017, ora 14:00;

– personal la sediul INPPA din Bucureşti, str. Vulturilor nr.  23, etaj 2, sector 3, în perioada:

26.11.2017, orele 14:00 – 20:00;

27.11.2017, orele 08:00 – 14:00.

Termen limită: luni, 27 noiembrie 2017, ora 14.00.

Model contestație (descărcați aici: DOCX si PDF)
Publicăm subiectele și baremele la proba scrisă din ziua de duminică, 26 noiembrie 2017 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2017:

Subiecte: <<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>

Bareme: <<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>

Proba scrisă a examenului de absolvire a INPPA se va desfășura în cadrul Centrului Teritorial Iași
în Amfiteatrul Matei Cantacuzino (III 9) al Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, duminică, 26 noiembrie:

http://www.inppacentral.ro/wp-content/uploads/2017/11/RepartizareIasi.pdf

În cazul în care se constată vreo eroare în afişarea numelor candidaţilor, rugăm a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzător.

Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 09.00 cu actul de identitate.

Actele de identitate acceptate sunt cardul de avocat, cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii ale acestora sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Este permis accesul în sala de examen cu legislație neadnotată și necomentată (este permisă consultarea ca material documentar a Codurilor, fără a fi comentate sau adnotate, a recursurilor în interesul legii pronunțate de Î.C.C.J, a hotărârilor prealabile ale Î.C.C.J pentru dezlegarea unor probleme de drept, a minutelor Curții Constituționale a României, hotărâri CEDO precum și a legislației având în vedere tematica pentru fiecare disciplină fără a fi comentată sau adnotată cu practică judiciară sau comentarii, cât și a deciziilor interpretative ce se regăsesc în legislația profesiei de avocat.)
Sunt permise sublinieri ale Codurilor, legislației printate, etc., care nu aduc însă informații noi sau adnotări.
 
Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).

Candidații au acces la profilul corespunzător examenului de absolvire, utilizând informațiile transmise prin email și/sau sms ori accesând pagina:  https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx
 
 


În atenția candidaților la examenul de absolvire a INPPA 

Colocviilor examenului de absolvire se vor desfășura conform următoarei programări:

Vineri, 10 noiembrie:

- ora 14.00 - OEPA 
- ora 17.00 - Drept penal 

Sâmbătă, 11 noiembrie:

- ora 9 - DUE 
- ora 11 - Drept procesual penal 
- ora 14 - DEDO 
- ora 16 - Drept procesual civil 

Luni, 13 noiembrie:

- ora 16 - Drept civil 
- ora 18 - DEM 

Toate colocviile se vor defășura la sediul Baroului Iași din Iași, str.Grigore Ureche nr.2, Bl.6 Martie.În atenția avocaților stagiari care urmează să susțină examenul de absolvire a I.N.P.P.A. - sesiunea noiembrie 2017

 

Potrivit Hotărârii nr.525 din 01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al I.N.P.P.A., atât la proba orală (colocvii) cât și la proba scrisă este permisă consultarea ca material documentar a Codurilor, fără a fi comentate sau adnotate, a recursurilor în interesul legii pronunțate de Î.C.C.J, a hotărârilor prealabile ale Î.C.C.J pentru dezlegarea unor probleme de drept, a minutelor Curții Constituționale a României, hotărâri CEDO precum și a legislației având în vedere tematica pentru fiecare disciplină fără a fi comentată sau adnotată cu practică judiciară sau comentarii, cât și a deciziilor interpretative ce se regăsesc în legislația profesiei de avocat.

Sunt permise sublinieri ale Codurilor, legislației printate, etc., care nu aduc însă informații noi sau adnotări.

În atenția candidaților la examenul de absolvire a INPPA - sesiunea noiembrie 2017 

Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 lei, în conformitate cu art. 3 din Hotărârea nr. 5/25.08.2017 a Consiliului de conducere al INPPA. Avocații stagiari care doresc să susțină examenul de absolvire în cadrul Centrului Teritorial Iași al INPPA vor achita taxa în contul RO87BPOS24013543942RON01 deschis la BANCPOST Sucursala IASI, titular INPPA, cel mai târziu la data de 03.11.2017

Neplata taxelor de școlarizare (anul I și anul II), precum și neplata taxei pentru examen atrage imposibilitatea de participare la examen.
 

 

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 5

privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2017 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

25 august 2017

 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat modificata prin legea nr.25/2017 şi republicata precum şi ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului UNBR privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Examenul de absolvire pentru avocații stagiari aflați în anul II de pregătire profesională inițială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum și pentru avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va începe la data de 10 noiembrie 2017 şi este organizat de I.N.P.P.A. şi Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R..

Art. 2. – Examenul de va desfășura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 3. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 lei şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 03 noiembrie 2017. Neplata taxelor de școlarizare (anul I și anul II) precum și neplata taxei pentru examen atrage imposibilitatea de participare la examen.

Art. 4. – Examinarea candidaților se va face în două etape. Prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ, la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul European al Drepturilor Omului şi Dreptul European al Muncii. Cea de-a doua etapă constă într-o probă scrisă la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal.

Art. 5. – Examinarea candidaților la probele orale se va face începând cu data de 10 noiembrie 2017, la toate disciplinele urmate în cadrul activităților tutoriale.

Art. 6. – Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază tematica parcursă în cadrul activităților tutoriale desfășurate în cadrul INPPA, la fiecare materie de examen. Se vor avea în vedere și lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale. Examinarea orală se face punându-se la dispoziția candidaților legislația în vigoare la materia examinată și ținându-se cont de jurisprudența obligatorie pentru instanțele judecătorești, la zi, a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
La disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat candidaților li se va solicita rezolvarea unei ”situații – problemă” privind deontologia și etica profesională și regulile de conduită în profesia de avocat.

Art. 7. – Candidații declarați admiși la probele orale vor susține proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.

Art. 8. – Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice iar examenul se va susține în cadrul I.N.P.P.A. şi al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. la aceeaşi dată, respectiv 26 noiembrie 2017, cu începere de la ora 10.00. Conducerile I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afișa în timp util locul desfășurării probei scrise.

Art. 9. – (1) Prezenta hotărâre va fi afișată pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro, va fi comunicată Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi Uniunii Naționale a Barourilor din România.

(2) Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


 Download DOCX / PDF Hotărârea nr. 5 din 25 august 2017  


 

Publicăm lucrările profesionale la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Drept european al drepturilor omului, Dreptul Uniunii Europene si Dreptul European al Muncii.

 

Cursanții anului II de pregătire profesională inițială vor întocmi caietele de lucrări profesionale pe discipline, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 3 din 16 iunie 2017, (descarcă aici anexa la hotărâre) și în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR.

Caietele de lucrări profesionale, întocmite cu respectarea condiţiilor de fond și formă stabilite prin Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 3 din 16 iunie 2017 şi în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR, se vor depune la sediul INPPA - Centrul Teritorial Iași, Iași, str.Grigore Ureche nr.2, Bl.6 Martie, județul Iașipână la data de 31 octombrie 2017, inclusiv.

Pentru disciplinele drept civil şi drept procesual civil, cursanții vor rezolva la alegere, din lucrările profesionale propuse, numai 6 lucrări profesionale, în raport de dispozițiile Hotărârii Consiliului de Conducere nr. 3 din 16 iunie 2017.

Cursanții vor descărca, completa, semna și depune odată cu caietele de lucrări profesionale declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor de fond și formă menționate anterior. (Declarația poate fi descărcată aici: DOCX / PDF).


– Organizarea si exercitarea profesiei de avocat –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format. PDF >>

– Drept civil –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept procesual civil –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept penal –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept procesual penal –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul Uniunii Europene –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul European al Drepturilor Omului –
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul European al Muncii –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

 


 

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

HOTĂRÂREA NR. 4

privind calificativele obținute de avocații stagiari care au susținut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de INPPA şi care au promovat exclusiv proba orală, ce urmează a fi avute în vedere în cadrul examenului de absolvire – Sesiunea 2017

16 iunie 2017

 

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) şi e) art. 13 lit. c) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al INPPA,

Luând act de dezbaterile ce au avut loc în cadrul ședinței comune a Consiliului de Conducere al INPPA și a Comisiei Permanente din data de 16 iunie 2016,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Calificativele obținute de avocații stagiari care au susținut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor şi care au promovat exclusiv proba orală urmează a fi avute în vedere în cadrul examenului de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea 2017:

a)   Vor fi recunoscute rezultatele obținute de avocații stagiari care au susținut și promovat probele orale în sesiunile de examen 2014, 2015 și 2016.

b)   Nu vor fi recunoscute rezultatele obținute de avocații stagiari care au susținut și promovat probele orale în sesiunile de examen anterior anului 2014.

(2) Avocaților stagiari care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. b) a prezentei hotărâri urmează a li se aplica prevederile hotărârii nr. 3 din 16 iunie 2017, privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesionala inițială.

Art. 2 – Directorul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor / Directorii centrelor teritoriale ale INPPA vor lua măsurile necesare, prin Departamentul de Pregătire Inițială, privind înregistrarea, din oficiu, pe listele de examen a avocaţilor stagiari menționați la art. 1, cu distincția rezultată din aplicarea art. 1.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică UNBR, centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.


 

Download DOCX / PDF Hotărârea nr. 4 din 16 iunie 2017

 


Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

HOTĂRÂREA NR. 3

privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesională inițială

16 iunie 2017


În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) art. 13 lit. k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei comune a Consiliului de Conducere al INPPA și a Comisiei Permanente din 16 iunie 2017,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. – Se aprobă modelul Caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire iniţială, astfel cum acesta este prezentat în anexa la prezenta hotărâre. Modelul este general valabil pentru stagiarii aflaţi în anul 2 de stagiu în anul de pregătire profesională inițială 2017.

Art. 2. – (1) Lucrările profesionale ce alcătuiesc Caietul de lucrări profesionale vor fi grupate în mape de lucrări, pe materii, după cum urmează: 6 lucrări la disciplina drept civil, 6 lucrări la disciplina drept procesual civil, 6 lucrări la disciplina drept penal, 6 lucrări la disciplina drept procesual penal, 6 lucrări la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 3 lucrări la disciplina dreptul european al muncii, 3 lucrări la disciplina dreptul european al drepturilor omului şi 3 lucrări la disciplina dreptul Uniunii Europene.

(2) La disciplinele drept civildrept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, avocaţii stagiari au posibilitatea ca din cele 6 lucrări, 2 lucrări să reprezinte lucrări profesionale proprii, efectuate în perioada stagiului, în cadrul formelor de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea. La modulul de drept european din cele 3 lucrări obligatorii, 1 poate să reprezinte lucrare profesională proprie, întocmită de cursant în perioada stagiului. La disciplina  organizarea şi exercitarea profesiei de avocat toate lucrările vor fi indicate de INPPA/ centre teritoriale.

(3) În situația în care la una dintre discipline se propune un număr de lucrări profesionale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1), avocații stagiari vor rezolva, la alegere, numai numărul de lucrări prevăzut în hotărâre (6, respectiv 3).

Art. 3. – Caietul de lucrări profesionale întocmit în conformitate cu prevederile art. (2) constituie condiţie de înscriere la examen şi va fi verificat în procedura colocviului de examinare a tehnicilor şi deprinderilor de formulare a opiniilor juridice / apărărilor, prealabil susţinerii examenului scris.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică UNBR, centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL INPPA


 

Download DOCX / PDF Hotărârea nr. 3 din 16 iunie 2017 împreună cu Anexa cuprinzând modelul caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesională inițială